Bli med på å forme Arbeiderpartiets program for neste Stortingsperiode

Bli med på å forme Arbeiderpartiets program for neste Stortingsperiode

Vi har nå mulighet til å være med på å påvirke programmet. Vi får flere muligheter til å spille inn forslag og kommentarer. Tradisjonelt ville vi avholdt medlemsmøter, men på grunn av koronasituasjonen kan vi ikke det, i alle fall ikke i første fase. 

Likevel har vi flere muligheter for å være med å påvirke.

Her er en kort oversikt over programprosessen:

Første fase: Innspill til programkomiteen. Frist: 10.juni

Individuelle innspill: Alle medlemmer kan gjennom ‘Ditt forslag’ sende inn forslag til programkomiteen.(https://dittforslag.arbeiderpartiet.no/d/ )

Samtidig vil vi oppfordre til å sende forslag som dere mener Risør Arbeiderparti bør engasjere seg i. Ta kontakt med en i styret eller send til risor@arbeiderparti.no

Programkomiteen sender ut flere temahefter. 3 hefter er allerede kommet med følgende tema:

* Rettferdig klimapolitikk (vedlegg)
* Arbeid til alle 
(vedlegg)
* Trygghet for helse 
(vedlegg)
* Det er i tillegg et eget temahefte om formålsparagrafen

   (viktige verdispørsmål) (vedlegg)
Disse heftene er lastet opp som vedlegg her.

Programkomiteen vil arrangere en del digitale nettmøter som medlemmene kan logge seg på. Dette informerer vi om så fort invitasjonene kommer.

 Det er også mulig og ønskelig at vi kan jobbe sammen om innspill. De av dere som ønsker å være med å diskutere noen av temaene kan sende melding om det til Torhild Gregersen (tkgregersen@gmail.com).  

2.juni arrangerer Risør Arbeiderparti medlemsmøte der vi får besøk av Gro Bråten, vår gruppeleder i fylkestinget. I tillegg sitter hun i programkomiteen for Aps nye program. Hun vil ta for seg både fylkespolitikk og program.

 Dersom møtet ikke kan arrangeres som et fysisk møte vil vi gjennomføre det digitalt. Dette kommer vi tilbake til.

 Andre fase: Høring på programutkast
Programkomiteen sender ut høringsforslag senest 12.oktober.
Frist for kommentarer/forslag: 1.desember
(Samme frist som for øvrige forslag til landsmøtet).
Vi kommer tilbake med et opplegg på hvordan vi behandler høringsforslaget.